“Marktleider in innovatieve oplaadpunten voor elektrische voertuigen en uw partner voor grensoverschrijdende e-mobiliteit

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt BeCharged bvba, gevestigd te Gent aan de Kortedagsteeg 14d, met ondernemingsnummer 0825.279.859 aangeduid als BeCharged en haar contractspartner als afnemer. 

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door BeCharged  in de handel worden gebracht en/of verstrekt. 

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan BeCharged aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 
1.4. De afnemer gaat akkoord met deze algemene voorwaarden, incl. uitsluiting van eigen voorwaarden, bij ondertekening van de offerte.  

 

2. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen op de website, brochures en prijzenlijsten van BeCharged zijn geen offerte.

  

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie- opdracht van BeCharged op haalbaarheid is beoordeeld. BeCharged heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht. 

 

4. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

5. Intellectuele eigendom/merkrechten

5.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door BeCharged uitgevoerd voor rekening van de afnemer en aan de afnemer overhandigd, blijven toebehoren aan BeCharged en kunnen door de afnemer enkel worden bekend gemaakt of gebruikt voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

5.2. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door BeCharged afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden

 

6. Prijzen

6.1. De goederen van BeCharged worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van goedkeuring offerte. De diensten van BeCharged worden verricht tegen de prijs die BeCharged na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6.3. Alle als artikelprijs vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief eventuele opbouwkosten en bezorgkosten. 

6.4. In de artikelprijzen is de Recupelbijdrage reeds inbegrepen.

 

7. Verzending/aflevering

7.1. BeCharged draagt het transportrisico. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen en heeft BeCharged het recht een stockagekost aan te rekenen van 4% per maand op de  verkoopprijs van de bestelde goederen.

7.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door BeCharged op te geven opslagplaats, heeft BeCharged het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan BeCharged toekomende rechten.

 

8. Leveringstermijnen en installatie

8.1. BeCharged zal alle redelijke inspanningen leveren om aan de voorgestelde levertijd tegemoet te komen.  De datum van levering opgegeven door BeCharged wordt slechts als aanwijzing opgegeven, zonder dat deze bindend is voor haar. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. BeCharged heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de afnemer verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene of normale termijn.

8.2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, of enige andere actie jegens BeCharged, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3. In de artikelprijs is de installatie niet inbegrepen. De klant heeft de keuze om de installatie van het product zelf te organiseren of door BeCharged in regie (45€/u, excl. taksen en transport) te laten uitvoeren. De installatie dient door een erkend installateur te gebeuren.

8.4. De bestaande elektrische installatie van de klant dient reglementair te zijn volgens de vigerende lokale wetgeving. Na installatie van het oplaadstation dient de klant zijn installatie te laten keuren door een erkende keuringsinstantie.

 

9. Annulering van een bestelling

In geval van annulatie door de afnemer binnen de 24 uren, zal de afnemer, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van BeCharged om een grotere schade te bewijzen. Gelet op het feit dat sommige goederen steeds op maat worden gemaakt en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt op de plaats waarvoor zij zijn bestemd, zal na 24 uur de schadevergoeding minstens de overeengekomen prijs van de goederen bedragen, met voorbehoud voor de eventuele door BeCharged verder te bewijzen schade.

 

10. Betaling

10.1. Betaling moet binnen de maand na in ontvangstname van de goederen en  factuur overeenkomstig de geldende deviezenmarktvoorschriften plaatsvinden tenzij in een bepaald geval een afwijkende schriftelijke overeenkomst werd getroffen.

10.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BeCharged of via overschrijving.

10.3. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden.

10.4. Indien het vertrouwen van BeCharged in de kredietwaardigheid van de afnemer geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de afnemer en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de afnemer aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BeCharged zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de afnemer geschikte waarborgen te eisen. Indien de afnemer weigert hierop in te gaan, behoudt de BeCharged zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Bij al het voorgaande geldt onverminderd het recht van BeCharged op schadevergoedingen en intresten.

10.5. De goederen blijven eigendom van BeCharged tot wanneer de afnemer de betaling integraal heeft uitgevoerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal de afnemer eveneens instaan voor alle innings-, aanmanings- en procedurekosten, hierin begrepen de advocatenkosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10.6. Bovendien, behalve indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt de niet-betaling van de facturen op de vervaldag zonder verwittiging met zich mee dat de uitvoering van het geheel der bestelling kan worden stopgezet, met behoud van alle reeds verkregen voorschotten of andere betalingen; dat alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, welke ook de modaliteiten mogen zijn, met inbegrip van geaccepteerde wissels; en dat maatschappijen belast met het innen van schuldvorderingen tussenkomen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door BeCharged uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

11.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van BeCharged de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderzins te bezwaren.
11.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van BeCharged de zaken aan BeCharged ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan BeCharged of aan de door BeCharged aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

11.4. BeCharged verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van BeCharged ten behoeve van andere aanspraken die BeCharged op de afnemer heeft.

11.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van BeCharged tot volledige voldoening van al hetgeen BeCharged van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden. 

 

12. Klachten en gebreken

12.1. Bij levering dient de afnemer na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de afnemer specifiek en nauwkeurig gemeld te worden op de vrachtbrief en per aangetekend schrijven of per fax binnen de 48 uren na levering aan BeCharged BVBA. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

12.2. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief of per fax, ten laatste verstuurd binnen de maand na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

12.3. Indien een klacht door BeCharged gegrond wordt bevonden, heeft BeCharged het recht te hare keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan BeCharged worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.4. De afnemer dient in een voorkomend geval BeCharged onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

12.5. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van BeCharged worden gebracht binnen de in dit artikel omschreven termijn.

 

13. Garantie

13.1 BeCharged staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie van 24 maand, vanaf datum van levering, op de verschillende componenten (excl. werkuren en transport) van het laadstation, niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.2. Op een uitgevoerde reparatie wordt 1 week verlengde garantie verleend. Op geleverde reparaties zijn de garantie bepalingen van kracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.3 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan BeCharged verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van BeCharged zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen.

13.4. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: – A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd – B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BeCharged en zijn verdelers zijn verricht. –C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage en verkeerd gebruik. – D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden. – E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. – F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. – G: indien afnemer niet binnen 1 maand na constatering van de schade contact opneemt met BeCharged.

13.5. De door BeCharged te ontwikkelen software wordt aan de afnemer geleverd ‘as is’. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. BeCharged zal alle redelijke inspanningen leveren die de afnemer van een professioneel mag verwachten, om te voorkomen dat onze software bugs, computervirussen en/of malware bevat die de werking van het product kunnen verstoren. Dit is een middelenverbintenis. BeCharged kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bugs, computervirussen en malware die ondanks zijn inspanningen toch in de ontwikkelde software zouden zitten. BeCharged zal enkel software ontwikkelen die, voor zover zij weet, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een derde beweert dat de software van BeCharged een inbreuk maakt op zijn rechten of indien een derde omwille van een beweerde inbreuk op zijn rechten, een gerechtelijke procedure start tegen de gebruiker en/of BeCharged, heeft BeCharged het recht naar eigen goeddunken te beslissen om (i) deze beweringen of vorderingen te weerleggen, (ii) de software aan te passen zodat deze geen inbreuk meer maakt op de rechten van die derde of (iii) de software terug te nemen van de afnemer mits terugbetaling van de vergoedingen die de afnemer reeds heeft betaald, binnen de 30 dagen nadat BeCharged de software effectief van de afnemer heeft teruggenomen. Indien geen van de drie voorgaanden redelijkerwijze mogelijk is, zal BeCharged ten aanzien van de afnemer aansprakelijk zijn overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 15hieronder.

 

14. Reparaties

14.1. De leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren die van een professioneel verwacht mogen worden om op de kortst mogelijke termijn de gemelde kwaliteitsproblemen te onderzoeken.

14.2. Wanneer geen sprake is van recht op garantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorgerekend aan de koper.

 

15. Aansprakelijkheidsbeperking

15.1. Alle prestaties van BeCharged BVBA zijn middelenverbintenissen. BeCharged is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de bestelling te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de afnemer.

15.2. Behoudens in geval van bedrog kan BeCharged BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) of nalatigheid van haar of haar aangestelden in de uitvoering van de bestelling.

15.3. Onverminderd het vorenstaande is BeCharged in ieder geval nimmer aansprakelijk: – A: wegens niet, of niet tijdige levering, tenzij anders overeengekomen; – B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. – C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht) – D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde installeert en/of repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt; – E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in BeCharged bedrijfsruimte bevinden; – F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade ten aanzien van afnemer en derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan; – G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

De totale aansprakelijkheid van BeCharged zal nooit meer bedragen dan de prijs van het product, dan wel van de diensten, zoals omschreven in de aanbieding dat rechtstreeks aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval.

15.4. Indien BeCharged voor de ontwikkeling van het product of de levering van de dienst beroep doet op externe leveranciers, aanvaardt BeCharged geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de externe leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

16. Overmacht

Geen partij is aansprakelijk voor zijn verzuim of is gehouden de ingevolge deze overeenkomst op hem rustende verplichtingen na te komen in het geval dat hij hierbij wordt verhinderd door oorlog, stakingen, oproer, arbeidsonrust, ongeval, overheidsmaatregelen die import of export van goederen verbieden of enige andere oorzaak die buiten de macht van de partij ligt en dewelke hij niet redelijkerwijze kon voorzien.

 

17. Geschillen

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen, zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Gent, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Belgisch recht. Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen Partijen evenwel te goeder trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen.

 

18. Nietigheid

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

19. Onderhoudsovereenkomst

Bij ondertekening van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt de afnemer de verplichte onderhoudsovereenkomst. Deze is jaarlijks vooraf te betalen. Deze verplichting geldt slechts voor 3 jaar en kan naar keuze verlengd worden. Deze omvat een driemaandelijks preventief onderhoud (volledige fysieke controle, testen onderdelen en proper maken) en een curatief onderhoud (interventie) tijdens de werkuren op weekdagen en op zaterdag (excl. feestdagen). Optioneel kan een offerte voor een curatief onderhoud buiten de werkuren en op zon- en feestdagen aangevraagd worden.